شرکت ما یک سازمان تجاری اقتصادی مبتنی برارزش ها و معیارهای انسانی است، امری که به ما اجازه می دهد تا برای بر
آوردن خواسته های مشتریان و مخاطبین خود بدون بهره گیری ازواسطه موفق باشیم

هدف ما :

اساساً عبارت است از همکاری متقابل و تأمین رضایت شما،

The Team Sourcing-Office MCFE

Christian Marchal: Sales Manager

Jean Pierre Willame: Department Sourcing

Firas Mostafa: Collaborater

David Salimi: Collaborater