در این راستا بر دو پایه و محور اصلی استوار است.
۱ ـ معرفی تأمین کنندگان کالاهای مورد نیاز مشتریان در آفریقا و خاور میانه.۱ ـ برای مشتریان :
۲ ـ مروج شرکت های فرانسوی مایل به توسعه فعالیت های صادراتی خود در کشورهایی که حضور ندارند

۱ ـ برای مشتریان :
ارائه لیست تهیه کنندگان کالا به نحوی که امکان ارزیابی ظرفیت های تکنولوژیک و تولیدی آنها میسّر گردد
ـ تأمین کالاهای مناسب در بر گیرنده ی خواسته ها و معیارهای مشتریان
ـ مذاکرات لازم در ارزیابی قیمت ها و کیفیّت کالاها
ـ منعقد کردن قراردادهای تجاری بین عرضه کنندگان کالا و مشتریان
ـ اجرای شرایط لازم در سفارشها و پرذاخت ها
ـ سازمان دهی تشریفات حمل و نقل در صادرات
ـ سازمان دهی ملاقات ها، باز دید از کارخانه ها، و به عهده گرفتن همراهی کارمندان در دوران کار آموزی

۲ ـ تهیه کنندگان فرانسوی :
ارائه تحقیقات لازم در امر معرفی توزبع کنندگان تولیدات فرانسوی در کشورهایی که شرکت ما در آنها فعالیت دارد