روعن های EXOIL، لیدربازار توزیع کنندگان و آتلیه های اتومبیل در فرانسه است .از سوی دیگر به کشورهای بسیاری صادر می شود. تولیدات آرکا قابل استفاده در هر نوع وسیله نقلیه موتوریزه از اتومبیل های سواری تا ماشین های سنگین جاده سازی و کشاورزی و صنعتی می باشد.