بعضی از مشتریان طالب سرمایه گزاری در این بخش در فرانسه هستند.در این رابطه تهیه ی ساختمانهایی که اختصاص به اجاره یا فروش داشته باشند، و همچنین سرمایه گزاری بلند مدت در تأسیسات صنعتی جزو فعالیت های ما محسوب می شود.

یرای تحقق اهداف فوق، ما با مهمترین دفتر معماری واقع در شمال پاریس در ارتباط هستیم ( این دفتر شامل پنج آرشیتکت و بک اکیپ بیست نفره می باشد ).

نقش شرکعبارت است MCFE Sourcing Office ت از

ـ تجزیه و تحلیل تقاضای مشتریان و بررسی های لازم در ارتباط با خواسته های متقاضیان
ـ مطالعه امکان تحقق پروژه و میزان بازدهی
ـ انجام بررسی های لازم برای پیدا کردن زمین مناسب در شهرهای مختلف بمنظور تأمین احتیاجات سرمایه گذاران با همراهی آنها و کابینه آرشیتکت.
ـ ترتیب ملاقات بین طرفهای مختلف بمنظور تهیه و تکمیل طرحهای لازم و انجام تشریفات مختلف اداری در هماهنگی با طرفین قرارداد.
ـ مساعدت و مشارکت در انتخاب شرکت های مورد نظروعوامل مؤثر دیگر
ـ همکاری با بانگ های تأمین کننده مالی و پیگیری موارد لازم در آزاد سازی سرمایه همزمان با پیشرفت کار
ـ تأمین بهترین هماهنگی بین سرمایه گذاران و طرفهای مقابل.:‌