BARDAHL از سال ۱۹۳۹ وجود دارد و لیدر جهانی موادافزودنی روغنی است، امروزه مارک باردال در بیش از ۹۰ کشور در ۵ قاره دنیا توزیع می شود.

تولیدات BARDAHL در کارخانه نو ساخته ای با رعایت احتیاط های محیط زیستی قانونی تولید می شود.
مواد افزودنی روغن باردال برای اتومبیل، در کاهش تولید گازهای آلوده اتومبیل ها کمک می کند.
مواد افزودنی روغن باردال اجازه می دهد سرویس های مکانیکی اتومبیل ها با فاصله زمانی بیشتر انجام شودو از این طریق به کم کردن قطعات اوراقی کمک می کند.باردال با شرکت در برنامه بسته بندی های اکولوژیک به باز یافت آنها و باز تولیدشان یاری می رساند.